Slobodni radikali se definišu kao atomi ili molekuli sa nesparenim elektronima (superoksid anjon, peroksil i hidroksil radikal).
 
 
Ostali reaktivni molekuli su molekularni kiseonik, singlet kiseonik, i hidrogen peroksid. Oni nisu slobodni radikali per se ali su sposobni da iniciraju oksidaciju i stvaranje slobodnih radikala. Zajedno slobodni radikali i reaktivni kiseonični molekuli se označavaju kao reaktivne kiseonične vrste (ROS).
 
Osim oštećenja proteina i lipida ćelija kože i proteina ekstracelularnog matriksa (ECM), oni pokreću i kaskadu signala koji rezultuju modifikacijom ekspresije gena i dovode do procesa inflamacije i enzimske degradacije ECM delovanjem matriksnih metaloproteinaza.
 
ROS se normalno generišu u procesu ćelijskog disanja u mitohondrijama ćelija kao i pod dejstvom UV svetlosti bilo neenzimskom konverzijom molekullarnog kiseonika u superoksid anjonski radikal ili direktnom ekscitacijom molekularnog kiseonika kože.
 
U normalnim okolnostima ćelija sistemom enzimskih ( katalaza, glutation reduktaza itd.) i neenzimskih antioksidanasa (glutation i askorbinska kiselina, vitamin E i ubihinol-10) održava oksidativno oštećenje na minimumu.
 
U slučajevima oksidativnog stresa, uključujući visoke metaboličke zahteve i delovanje spoljašnjih faktora UV svetlost, dim cigarete, zagađenje atmosfere) sistem zaštite može biti nedovoljan i tada dolazi do generisanja ROS.
 
Kako se zaštititi od UV zraka?
  • Izbegavanje sunčeve svetlosti kada je najjača (10-16h)
  • Koristiti zaštine odevne predmete -naočare, kape, odeću
  • Koristiti preparate za zaštitu od sunčeve svetlosti (preporuka je SPF 15+, širok spektar UVA/UVB spektar)